Regulamin

   § 1 Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży i określa warunki sprzedaży oferowanych produktów prowadzonych za pośrednictwem sklepu internetowego crosart.pl przez CROSART Marcin Burger 38-400 Krosno, Lotników 37.

  2. Sprzedaż produktów odbywa się przez internet lub drogą telefoniczną pomiędzy klientem (składającym zamówienie w sklepie internetowym crosart.pl), a sprzedawcą CROSART Marcin Burger. W ramach składanych zamówień poprzez sklep internetowy            pod adresem crosart.pl, sprzedawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej.

  3. Każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym www://crosart.pl/customer/account/create/ może być Kupującym (Klientem) . Zakupy przez Kupującego mogą            być dokonywane w sklepie internetowym crosart.pl także bez konieczności rejestracji.

  4. Należy zapoznać się z regulaminem przed dokonaniem zakupów produktów oferowanych przez Sprzedawcę.

   § 2 Przedmiot Sprzedaży

  1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego crosart.pl.

  2. Produkty oferowane przez Sprzedawcę w sklepie internetowym crosart.pl zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

  3. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie rzeczy wolnych od wad, zgodnie z zawartymi  postanowieniami                                        art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

  4. Wszystkie ceny oferowanych produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego crosart.pl wyrażone są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT. Ceny brutto produktów nie obejmują kosztu przesyłki.

  5. Klient może wyrazić zgodę podczas składania zamówienia, na wystawianie i przesyłanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę co wiąże się z rezygnacją otrzymywania faktury w formie papierowej.

  6. Zgoda Klienta na otrzymywanie faktur elektronicznych nie wyłącza prawa Sprzedawcy do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

  7. Faktury elektroniczne wystawiane i przesyłane przez Sprzedawcę gwarantują autentyczność ich pochodzenia, a także integralność ich treści.

  8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku błędnych danych, które wskazał Klient podczas rejestracji lub składania zamówienia, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

  9. Każda faktura elektroniczna wystawiona przez Sprzedawcę zostanie dostarczona na podany przez Klienta adres e-mail, który został wpisany podczas rejestracji lub składania zamówienia. Dokonanie zmiany adresu e-mail zobowiązuje Kupującego (Klienta) do pisemnego powiadomienia Sprzedawcy. W przypadku nie powiadomienia Sprzedawcy o zmianie adresu e-mail, korespondencję wysyłaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.

  10. Klient składając pisemne oświadczenie w formie papierowej na adres: CROSART Marcin Burger 38-400 Krosno, Lotników 37 lub w formie elektronicznej na adres crosart@crosart.pl  może zrezygnować z otrzymywania faktur elektronicznych. Sprzedawca traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur elektronicznych od dnia następnego po dniu doręczenia oświadczenia o którym mowa powyżej.

   § 3 Sprzedaż treści cyfrowych 

  1. Sprzedaż treści cyfrowych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

  2. Poprzez treści cyfrowe należy rozumieć dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej (np. klucze aktywacyjne), jak również treści cyfrowe dostarczane na nośniku materialnym (np. płyta CD, płyta DVD itp.).

  3. W umowach o dostarczaniu treści cyfrowych Sprzedawca działa wyłącznie jako dystrybutor. Sprzedawca nie jest licencjodawcą dystrybuowanych treści cyfrowych, a umowa licencyjna zawierana jest pomiędzy licencjodawcą a Klientem, będącym odbiorcą końcowym treści cyfrowych.

  4. Zawarcie umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą, następuje w chwili akceptacji tejże umowy podczas instalacji treści cyfrowych przez Klienta lub wobec braku wymogu akceptacji umowy licencyjnej – na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  5. W przypadku treści cyfrowych dostarczanych na trwałym nośniku materialnym, Sprzedawca odpowiada wyłącznie za wady, jakimi obarczony jest nośnik, na którym utrwalono treść cyfrową. Sprzedawca nie odpowiada za wady (błędy) treści cyfrowych, umieszczone na tym nośniku.

  6. Na podstawie art. 38 ust. 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

   § 4 Funkcjonowanie sklepu i realizacja zamówienia 

  1. Poprzez witrynę internetową (sklep internetowy) można składać zamówienia w sklepie internetowym crosart.pl.
                 a) używając konto użytkownika - na stronie internetowej www://crosart.pl/customer/account/create/ należy dokonać rejestracji konta i zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu.
                 b) bez konieczności zakładania lub korzystania z konta użytkownika, o którym mowa powyżej, po akceptacji niniejszego Regulaminu.

  2. Każdy Klient sklepu internetowego crosart.pl może podejmować następujące czynności oraz korzystać ze wskazanych usług świadczonych drogą elektroniczną:
                 a) dokonywanie zakupów w sklepie internetowym crosart.pl
                 b) korzystanie z indywidualnych rabatów,
                 c) udział w promocjach.

  3. Zarejestrowany użytkownik oprócz wymienionych czynności powyżej może:
                 a) prowadzić w systemie Sprzedającego szczegółowe statystyki swoich działań.

  4. Prawidłowa rejestracja wymaga wypełnienia wszystkich wymaganych pól formularza rejestracyjnego.

  5. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) reguluje Polityka Prywatności znajdująca się pod adresem: www.crosart.pl/polityka-prywatnosci.

  6. Podczas rejestracji lub składania zamówienia podawanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji umowy sprzedaży, zawieranej przez Klienta w sklepie internetowym crosart.pl ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, co może zrobić również w panelu użytkownika.

  7. W celu dokonania zakupu w sklepie internetowym crosart.pl należy podjąć następujące działania:
                 a) zapoznać się z treścią oferty danego produktu,
                 b) dodać wybraną ilość produktów do koszyka, w przypadku ich dostępności,
                 c) wybrać sposób odbioru lu dostawy produktu,
                 d) wybrać sposób płatności,
                 e) podać dane do wysyłki towaru,
                 f) zapoznać się z podsumowanym zamówieniem,
                 g) złożyć zamówienie.

  8. Złożone zamówienie jest ważne 10 dni. W przypadku braku odbioru zamówienia przez Klienta, zapłaty za złożone zamówienie lub niemożności skontaktowania się z Kupującym, aby zrealizować złożone zamówienie i powyższe czynności będą trwały dłużej niż 10 dni, zamówienie zostanie anulowane.

  9. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w danym zamówieniu.

  10. Klient w każdej chwili może usunąć konto użytkownika bezpłatnie oraz rozwiązać umowę świadczenia usług w zakresie funkcjonowania sklepu internetowego crosart.pl.

   § 5 Dostawa

  1. Dostawy zamawianych towarów w sklepie Internetowym crosart.pl  realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  2. Produkty zamówione przez klienta są dostarczane za pomocą przewoźnika do miejsca, które wskaże klient..

  3. Towar także może być odebrany przez klienta w siedzibie firmy Sprzedającego (wskazany w tytule I pkt 1 niniejszego Regulaminu).

  4. Informacje o dostawie zakupionych produktów wskazane są na stronie www.crosart.pl/dostawa-i-platnosci.

  5. Termin realizacji zawartej umowy sprzedaży wynosi od 1 do 10 dni roboczych.

  6. Jeśli zamówienie nie może zostać zrealizowane przez Sprzedającego z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się ze zobowiązania poprzez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, jednocześnie informując pisemnie Klienta o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim przypadku Klient może odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.

  7. Należy pisemnie pokwitować odbiór przesyłki dostarczanej przez przewoźnika. W momencie wydania towaru Kupującemu, prawo własności produktu, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Klienta, będącego Konsumentem. 

  8. Jeśli zostanie przez Klienta stwierdzone uszkodzenie dostarczonego towaru mogące mieć związek z dostarczeniem przez przewoźnika, zalecane jest w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zgłoszenie reklamacji produktu kupionego drogą internetową w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adres e-mail: crosart@crosart.pl.

   § 6 Prawo do odstąpienia od umowy

  1. W okresie do 14 dni od dnia wydania rzeczy Klient będący konsumentem zawierając umowę na odległość może od niej odstąpić, nie podając przyczyny. Należy sporządzić oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wysłać na adres siedziby Sprzedawcy (wskazany w tytule I pkt 1 niniejszego Regulaminu). Oświadczenie Kient może także złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: crosart@crosart.pl.

  2. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, można złożyć prz pomocy formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Odpowiedni załącznik dostępny jest na stronie internetowej: www.crosart.pl/zwroty-i-wymiana.

  3. Termin 14 dni liczy się od dnia wydania towaru, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę, inną niż przewoźnik.

  4. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w odniesieniu do umów:
                  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;
                  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb;
                  c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe, wizualne lub programy komputerowe, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
                  d) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,
                  e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

  5. Klient jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  6. Większość produktów dostępnych w sklepie internetowym crosart.pl posiada folie ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmować folii ochronnych z tych elementów przez 14 dni od doręczenia produktu.

  7. Produkt należy odesłać niezwłocznie, w terminie do 14 dni po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  8. Klient ponosi koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) produktu do Sprzedawcy w związku odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy.

  9. Jeżeli Klient wybrał inny sposób dostarczenia rzeczy niż najtańszy, zwykły oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  10. Uprawnienia i obowiązki określone w rozdziale VI pkt 1-10 Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom posiadającym status konsumenta, dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).